Integritetspolicy

Allmänt 

I kören AFROs integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter föreningen samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter som sparas av föreningen samt hur du kan kontakta föreningen. Kören AFRO är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet. Kören AFRO respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter 

Kören AFRO är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Kören AFRO är en ideell organisation med syfte att sprida körsång. 

Vilka personuppgifter samlas in? 

De personuppgifter som Kören AFRO samlar in kan exempelvis vara namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, kontonummer, bilder, filmer och ljudupptagningar samt personnummer. Kören AFRO kan komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register, till exempel i studiecirklar, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

För att Kören AFRO skall kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Kören AFRO behandlar personuppgifter för att: 

 • Kommunicera med medlemmar (kallelser till medlemsmöten, nyhetsbrev med mera). 
 • Hantera relaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, insamlingar med mera).
 • I marknadsföringssyfte för att stärka vårt varumärke (film, bilder och ljudupptagningar) 

Kören AFRO är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 

 • Hantering av medlemskap i föreningen. 
 • Föreningsadministration. 
 • Deltagande i föreningens verksamhet. 
 • Sammanställning av statistik och uppföljning. 
 • Utbildningar arrangerade av föreningen. 
 • Kontakter med medlem. 
 • Besök på vår webbplats. 
 • Publicering av material på webbplats och sociala medier. 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Kören AFRO kan dela med sig av information till företag som behandlar data på uppdrag av föreningen. Detta för att föreningen ska kunna genomföra exempelvis olika gig/uppträdanden. 

 • Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som Kören AFRO delar information till är tidningar, olika samarbetspartners vi speciella projekt/konserter samt företag som beställer gig/uppträdanden. Kören AFRO förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

I och med att du lämnar personuppgifter till Kören AFRO registreras och lagras uppgifter om dig för att behandlas för angivna ändamål. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Kören AFRO kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

Vilka rättigheter har du? 

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Du som är registrerad av Kören AFRO har flera rättigheter som du bör känna till: 

 • Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens sammanställning av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är registrerade. 
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. 
 • Du har rätt att dra in ett samtycke. 
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. 

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta Kören AFROs kansli för att utöva dina rättigheter. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen. 

Vill du veta mer? 

Har du frågor om Kören AFROs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen genom vårt kontaktformulär.

Denna integritetspolicy är baserad på Republikanska föreningens dito.

Denna integritetspolicy gäller från 2018-05-25. 
Senast uppdaterad: 2018-05-28